Partners

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie heeft vooral een regulerende, coördinerende taak op de Vlaamse arbeidsmarkt, met nadruk op Vlaamse tewerkstellings- en werkervaringsprojecten.
Vlaanderen.be > Vlaams subsidieagentschap


VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt.
De website van de VDAB is waarschijnlijk de compleetste en meest bezochte jobsite in Vlaanderen. De diensten van de VDAB zijn gratis.
http://www.vdab.be


PWA
In zo goed als elke Vlaamse gemeente bestaat een plaatselijk werkgelegenheidsagenschap dat het klussen verheft tot een gewaardeerde job. Zowel mensen die willen werken als PWA'er als mensen die op zoek zijn naar een helpende hand vinden tekst en uitleg op de website van RVA.
RVA>pwa


RVA
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een federale overheidsdienst die belast is met de organisatie van de werkloosheidsverzekering. Via de PWA's (plaatselijk werkgelegenheids-agentschap) doet de RVA een inspanning om minder kansrijke werklozen weer uitzicht te geven op een volwaardige job.
http://www.rva.be/menunl.htm


SLN vzw
Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) vzw is de Vlaamse overkoepelende ondersteuningsstructuur voor de niet-commerciële opleidings-, werkervarings- en (traject)begeleidingsinitiatieven voor kansengroepen op de arbeidsmarkt (langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden,...). Meer info over de werking en activiteiten van de bij SLN aangesloten projecten t.a.v. de werkzoekenden vindt u op de website:
http://www.sln.be


Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Het Vlaams fonds biedt een individuele dienstverlening, informatie en begeleiding aan personen met een beperking of handicap. Voor de concrete begeleiding doet het Vlaams fonds beroep op gespecialiseerde organisaties zoals ATB (ArbeidsTrajectBegeleiding).
http://www.vlafo.be


VVSG
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten adviseert en informeert lokale besturen (gemeentes, OCMW's, intercommunales) inzake dienstverlening aan burgers, plaatselijke bedrijven en organisaties. Op de VVSG-site vind je o.a. uitgebreide info over lokale economie en werkgelegenheid.
http://www.vvsg.be


| top |


partners